ΔΑΣΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

dasiki_ipiresia-550x330

Με την παρ. 3 του άρθρου 51 του νομοσχεδίου με τις ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας, η ψήφιση του οποίου ολοκληρώθηκε στις (5-8-2014), οι υπάλληλοι των κλάδων:
ΠΕ Διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Δασοπονίας (Γεωπονίας), που µετατάχθηκαν στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις ή στην Ειδική Γραµµατεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής από την Ελληνική Αγροφυλακή κατ’ εφαρµογή του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), και
ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών και ΔΕ Οδηγών που υπηρετούν στη δασική υπηρεσία,
προστίθενται στις κατηγορίες και κλάδους των υπαλλήλων που νοούνται ως δασικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α΄102) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3208/2003.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/27837/0022/30-4-2012 (ΑΔΑ: Β49ΣΝ-ΒΝΞ) «Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 1398/Β/2012), δικαιούχοι του επιδόματος ειδικών συνθηκών είναι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 38 παρ.1 και 12 εδ. β΄ του Ν. 1845/1989, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 και της παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011 και ισχύει, που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.
Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε εκατόν πέντε ευρώ (105) μηνιαίως. Για την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους υπαλλήλους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενασχόληση τους με τη δασοπροστασία της Χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.1845/1989, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, εξαιρουμένων όσων απασχολούνται με διοικητικής φύσεως καθήκοντα.
ΠΗΓΗ : dasarxeio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

Papadodimas-620x330

Μετά από πολλές και επίμονες παρεμβάσεις και συνεργασίες της ΚΣΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Προβάλλοντος ρυθμίστηκαν τόσο οι διαδικασίες έκδοσης αδειών όσο και το περιεχόμενο της νέας ρυθμιστικής.
Προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία των Κυνηγετικών Συλλόγων ενόψει της διαδικασίας έκδοσης και θεώρησης των αδειών θήρας και για να καταστεί σαφής και ταχεία διεκπεραίωση, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι Αποφάσεις για τον καθορισμό των Τελών (ΦΕΚ 2152/Β/6-8-2014) και για τον καθορισμό της ετήσιας Συνδρομής (ΦΕΚ 2151/Β/6-8-2014)έχουν ήδη υπογραφεί και δημοσιευθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο. Τόσο τα τέλη όσο και η Συνδρομή επαναλαμβάνουν ακριβώς τα ίδια ποσά όπως και της περασμένης κυνηγετικής περιόδου πράγμα για το οποίο ήδη σας είχαμε ενημερώσει.
Προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία των κυνηγών κατά την έκδοση και θεώρηση των αδειών θήρας η ΚΣΕ προέβη σε ενέργειες προς το γραφείο του Υπουργού Αναπληρωτή Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την κεντρική υπηρεσία Δασών του ΥΠΕΚΑ, σχετικά με την προσκόμιση των βιβλιαρίων ή διαβατηρίων υγείας των σκύλων. Μετά την παρέμβαση μας διευκρινίστηκαν με σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας Δασών (έγγραφα 113414/2087/5-8-2014 και112023/2170/6-8-2014), τα εξής:
α)   Μόνον οι κυνηγοί ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων που έχουν δηλώσει στο βιβλιάριο θήρας που εκδίδουν, την κατοχή κυνηγετικού σκύλου, θα προσκομίσουν στον συνεργαζόμενο Κυνηγετικό Σύλλογο τους φωτοτυπία του βιβλιαρίου ή διαβατηρίου τους στην οποία θα εμφανίζεται η πρώτη σελίδα με το ονοματεπώνυμο του κυνηγού και η σελίδα στην οποία θα εμφανίζεται ο εμβολιασμός κατά της λύσσας για το τρέχον έτος. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων για την επακόλουθη έκδοση ή θεώρηση της άδειας θήρας.
Το βιβλιάριο ή διαβατήριο υγείας δεν θα παραμένει στον Κυνηγετικό Σύλλογο, παρά μόνο φωτοτυπία, προκειμένου οι κυνηγοί να το έχουν πάντα μαζί τους σε περίπτωση ελέγχου (οποτεδήποτε και οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της έκδοσης της άδειας).
β)   Οι κυνηγοί που δεν είναι ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων δεν προσκομίζουν κανένα σχετικό δικαιολογητικό και δεν καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν στην κατοχή τους κυνηγετικό σκύλο.
Η Ρυθμιστική Απόφαση (ΦΕΚ 2154/Β/6-8-2014) έχει επίσης δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΚΣΕ διασφάλισε στο να διατηρηθούν στον Πίνακα Θηρεύσιμων όλα τα θηρεύσιμα είδη και οι κυνηγετικές περίοδοι, χωρίς περικοπές, για κάθε είδος, με την αύξηση της κάρπωσης του αγριόχοιρου σε -5- άτομα και τη διεξαγωγή της θήρας της Πετροπέρδικας στη Ζήρεια, στο Φαλακρό και τα όρη του Γαλαξιδίου.
Να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα ότι το Υπουργείο στηρίχθηκε στις απαραίτητες μελέτες που επιβάλλονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις οποίες προσκόμισε η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος στην πρότασή της για την Ρυθμιστική.
Οι μελέτες αυτές αφορούν: α) την κατάσταση των πληθυσμών των θηρευσίμων ειδών, β) την επίδραση της θήρας επί των προστατευομένων ειδών,γ) τα αποτελέσματα του ελέγχου της λαθροθηρίας, δ) την κατοχύρωση των υφιστάμενων περιόδων θήρας για κάθε είδος, κ.λ.π.
Οι Μελέτες που κατατέθηκαν ξεπερνούν τις 700 σελίδες.
Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι οι Ρυθμιστικές Αποφάσεις των τελευταίων ετών δεν έχουν σημαντικές διαφορές προσδίδει σε αυτές ιδιαίτερη ισχύ και νομική θωράκιση. Και τούτο διότι βασίζονται σε σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Βέβαια η απόρριψη από το Υπουργείο του αιτήματος μας, που κάθε χρόνο καταθέτουμε, να προστεθεί στα θηρεύσιμα είδη το Ζαρκάδι και τη Χωραφόχηνα δεν δικαιολογείται διότι το αίτημα μας αυτό είναι απόλυτα νόμιμο και επιστημονικά κατοχυρωμένο.
Πηγή : http://www.ksellas.gr/